Jak zatrzymać plany wycinki drzewa?

Odkryj, jak mieszkańcy miasta mogą wykorzystać przepisy prawa, aby walczyć o ochronę miejskich drzew przed niechcianą wycinką. W Polsce każda planowana wycinka drzewa na terenie publicznym wymaga pozwolenia. Dowiedz się, jakie kroki można podjąć, aby wstrzymać wycinkę, od zgłaszania uwag po składanie odwołań i angażowanie społeczności lokalnej. Zobacz jak można wykorzystać system prawny do ochrony zielonych płuc naszych miast.

Co może zrobić mieszkaniec? 

Aby wstrzymać planowaną wycinkę drzewa w Polsce, mieszkaniec miasta musi znać obowiązujące przepisy i procedury. Zasadniczo, do wycinki drzew na większości terenów wymagane jest uzyskanie zezwolenia od odpowiednich organów, takich jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Procedury te są określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w aktach wykonawczych.

Mieszkaniec, który chce wstrzymać wycinkę, powinien najpierw sprawdzić, czy planowana wycinka ma odpowiednie zezwolenie. Jeśli zezwolenie zostało wydane, można rozważyć kilka kroków, w tym:

Zgłaszanie uwag do planowanej wycinki: Uczestniczenie w konsultacjach społecznych lub składanie uwag do organu, który wydał zezwolenie na wycinkę. Warto przy tym powoływać się na konkretną sytuację ekologiczną, wartość drzewa dla środowiska lokalnego oraz ewentualne naruszenie procedur.

Składanie odwołania: Jeśli zezwolenie zostało już wydane, można rozważyć złożenie odwołania do wyższej instancji administracyjnej. Odwołanie powinno być oparte na solidnych argumentach prawnych, najlepiej przy wsparciu radcy prawnego specjalizującego się w prawie ochrony środowiska.

Sprawdzanie możliwości ochrony prawnej: Niektóre drzewa mogą być chronione na mocy innych przepisów, np. jeśli są to drzewa pomnikowe lub jeśli znajdują się na terenach objętych szczególną ochroną. W takich przypadkach, dodatkowe przepisy mogą oferować narzędzia do wstrzymania wycinki.

Zwracanie się o pomoc do organizacji: Wiele organizacji pozarządowych (jak np. nasze Stowarzyszenie) zajmuje się ochroną przyrody i może oferować wsparcie prawne lub doradcze w procesie wstrzymywania wycinki.

Udział społeczności lokalnej: Mobilizacja lokalnej społeczności i organizowanie protestów lub petycji może zwiększyć presję społeczną na organy decyzyjne, aby ponownie rozważyły decyzję o wycince.

Każdy z tych kroków wymaga odpowiedniej wiedzy o prawie oraz dostępu do informacji o planowanej wycince. Ważne jest, aby działać szybko, ponieważ procesy wycinki mogą być realizowane w krótkim czasie po wydaniu zezwolenia

Kampania Stowarzyszenia SSE Mielec

Nasz adres

Stowarzyszenie
„Specjalna Strefa Ekologiczna”.
Ulica Szymanowskiego 2B
39-300 Mielec

Kontakt

(+48) 66-93-30404